REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem https://toobuwie.pl/ . Sprzedającym jest firma KRZYSZTOF BAŃKA, adres siedziby: ul.Gajowa 15, 72-605 Świnoujście
, NIP: 8551468855   adres poczty elektronicznej: elegancesklep@gmail.com oraz numer telefonu: +48 880-29-61-59

 

§ 1 Definicje

 

  1. Regulamin–niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 

  1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

 

  1. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

  1. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 

  1. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

 

  1. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

 

  1. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.

 

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego.

 

Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem https://toobuwie.pl/ za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

 

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

 

 

 

 

 

§ 2 Zasady ogólne

 

1.Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://toobuwie.pl/

 

2.Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

 

3.Sklep internetowy https://toobuwie.pl/ prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

 

4.Wszystkie Towary oferowane w sklepie https://toobuwie.pl/ są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych  oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 

5.W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej(e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne: a. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej b. minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli.

 

6.Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

 

§ 3 Składanie zamówień

 

1.Wszystkie ceny podane na stronach internetowych  https://toobuwie.pl/ są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki paczek zagranicznych.

 

2.Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową/telefonicznie/drogą mailową.

 

3.Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

 

4.Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

 

5.W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

 

6.Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

 

7.W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

 

8.Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

 

9.Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

 

10.Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą.

 

 

§ 4 Koszty i termin wysyłki

 

1.Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

 

2.Wszystkie przesyłki są realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie Sprzedającego.

 

3.Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy składaniu zamówienia. Czas realizacji zamówień to około 24 godziny Jest to czas orientacyjny. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).

 

4.Klient jest obciążany kosztami dostawy przesyłek zagranicznych określonymi w cenniku transportu wybranej firmy kurierskiej.

 

 

§ 5 Płatności

 

1.Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).

 

2.Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayPal lub PayU.

 

§ 6 Odstąpienie od umowy

 

  1. Towar szyty na zamówienie, dokładnie według specyfikacji Kupującego, nie podlega zwrotowi.
  2. Zwroty prosimy kierować na adres Krzysztof Bańka ul.Gajowa 15 72-605 Świnoujście

 

 

§ 7 Procedura reklamacji

 

1.Produkty posiadają gwarancję sprzedawcy, obowiązującą na terenie całej Unii Europejskiej. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Klient może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.

 

2.Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), Klientowi przysługuje prawo do reklamacji z tytułu rękojmi. Klient ma prawo zgłosić reklamację z tytułu rękojmi w sytuacji gdy zakupiony Produkt posiada wadę fizyczną lub prawną, a nie wiedział o niej w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

3.Reklamacje/Zwroty należy składać na adres Usługodawcy.

 

4.Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, dostępnym pod adresem: Krzysztof Bańka ul.Gajowa 15 72-605 Świnoujście

 

5.Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy.

 

6.Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).

 

7.Klient traci uprawnienia określone w pkt. 5 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem 14 dni od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

 

 

 

§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 

1.Dane osobowe Klienta, podane przez Klienta w trakcie składania zamówienia zostają umieszczone w bazie Sprzedawcy. Dane te mogą być przetwarzane przez Sprzedawcę tylko w celu realizacji zamówienia Klienta.

 

2.Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedawcy i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

 

3.Administratorem danych osobowych jest Krzysztof Bańka ul.Gajowa 15 72-605 Świnoujście

 

4.Przekazane dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę w celach realizacji zamówień.

 

5.Każdy Klient ma prawo do modyfikacji, poprawiania lub usunięcia swoich danych osobowych.

 

6.Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

 

7.Klient w momencie rejestracji w celu dokonania zakupów wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego, na warunkach określonych w niniejszym regulaminie. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Kupującego będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

8.Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

 

9.Dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z następującymi aktami prawnymi.

 

– Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)

– Ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)

– Rozporządzenie z dnia 29.04.2004 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024)

 

 

§ 9 Zmiana Regulaminu

 

1.Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.

 

2.Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.

 

3.Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

 

4.Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

 

 

 

§ 10 Warunki świadczenia usług elektronicznych

 

1.Składanie zamówień przez witrynę https://toobuwie.pl/  jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

 

– Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies, lub

– Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies, lub

– Google Chrom w wersji 21.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies,

– minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli,

– aktywny adres e-mail.

2.Witryna https://toobuwie.pl/ wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z witryny  https://toobuwie.pl/przez Klienta, umożliwiających:

 

– zapamiętanie danych logowania Klienta oraz innych danych z nim związanych,

– utrzymania sesji Klienta,

– dostosowania witryny https://toobuwie.pl/ do potrzeb Klientów,

– zapewnienie stabilnego i bezpiecznego funkcjonowania Sklepu Internetowego,

– tworzenia statystyk oglądalności podstron witryny https://toobuwie.pl/

3.Klient może w każdej chwili samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies – określić warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do swojego urządzenia za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi.

 

4.Witryna https://toobuwie.pl/ może wykorzystywać tzw. „web beacons” w celu otrzymywania informacji takich jak: np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, adres URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam.

 

5.Sprzedawca przesyła Klientom opisane w niniejszym regulaminie e-maile będące treścią cyfrową w rozumieniu przepisów ustawy o prawach konsumenta wyłącznie celem prawidłowej realizacji umowy.

 

 

 

§ 11 Postanowienia końcowe

 

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

 

2.Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).